ا توجه به اینکه هیپوتالاموس بواسطه هسته ها و نرونهایی که درون هسته های آن وجود دارد تنظیم کننده اصلی اشتها و خوردن در پستانداران می باشد لذا بدنیست قبل از پرداختن به پپتیدهای مترشحه از نرونهای موجود در هیپوتالاموس که برخی  نقش کاتابولیک و کاهش اشتها دارند و برخی نقش انابولیک ومحرک اشتها دارند نگاهی به آناتومی آن انداخته می شود.

 

بطورکلی هیپوتالاموس درتنظیم یکپارچه 5 نیاز فیزیولوژیکی اساسی بدن مشارکت دارد که شامل:

 

کنترل فشار خون ومیزان الکترولیتها

 

تنظیم دمای بدن از طریق تاثیر بر سیستم عصبی خودکار

 

تنظیم متابولیسم انرژی از طریق اثر بر خوردن، هضم و میزان متابولیسم

 

تنظیم تولید مثل و حاملگی و شیردهی از طریق کنترل هورمونی

 

پاسخ مستقیم به استرس از طریق اثر بر جریان خون در بافتهای ویژه  و از طریق تحریک ترشح هورمونهای استرس از ادرنال

 

 

 

 

عناوین برخی اسلایدها

 

مقدمه

 

بطورکلی هیپوتالاموس درتنظیم یکپارچه 5 نیاز فیزیولوژیکی اساسی بدن مشارکت دارد که شامل:

 

آناتومی هیپوتالاموس

 

هسته های پاراونتریکولار دارای دو نوع سلول:

 

پاراونتریکولار

 

ماگنوسلولار(Magnocellular):

 

مسیرهای کنترل پاسخهای اتونومیک

 

تنظیم تعادل انرژِی در بدن

 

نحوه کنترل مصرف غذا بوسیله هیپوتالاموس

 

مطالعات اولیه در خصوص هیپوتالاموس نشان میدهد که نرونهای موجود در بخش ventromedial  در پرخوری و چاقی نقش دارند.

 

نرونهای موجود در بخش لترال هیپوتالاموس درگرسنگی نقش دارد و مخالف بخش ventromedial عمل می کند.

 

مدل هموستاز انرژی که بوسیله عوامل محیطی و مرکزی تنظیم می شود

 

عوامل کاتابولیک مربوط به هیپوتالاموس

 

پپتیدهایی که در تعامل با سیستم POMC عمل می کنند شامل:

 

سیستم POMC

 

در مورد کنترل رفتار تغذیه ای مهمترین این پپتیدها عبارتند از :

 

گیرنده های ملانوکورتین (MCRs)

 

MC4R and MC3R

 

MSHs

 

اثرات لپتین روی سیستم عصبی هیپوتالاموس

 

لپتین وسیستم POMC

 

انسولین و POMC

 

AGRP و ملانوكورتین

 

Peptide YY and POMC

 

VGFand POMC

 

Galanin and POMC

 

Melanocortin-opioid interactions

 

Nesfatin-1, α-MSH and the PVN

 

POMC and the lateral hypothalamus

 

MCH and POMC

 

Orexins and POMC

 

BDNF, TrkB and POMC neurones

 

POMC and the periventricular nucleus of the

 

hypothalamus

 

سیستم های پپتیدی که باعث کاهش اشتها و وزن بدن می شوند

 

Galanin-like peptide(GALP)

 

Cocaine- and amphetamine-regulated transcript(CART)

 

CART

 

CRF))Corticotropin-releasing factor

 

CRF

 

نقش مالونیل کوا در تنظیم هموستاز انرژی

 

The central role of hypothalamic malonyl-CoA in regulating food intake and energy expenditure.

 

اثرات تمرین روی سطوح هورمونهای مربوط به تنظیم اشتها

 

 

خلاصه نتایج برخی تحقیقات انجام شده روی هورمونهای تنظیم کننده اشتها

 

فهرست