مراحل ساخت

آنالیز مواد اولیه + ریختگری + تراشکاری، جوشکاری، پرداختکاری و سیم بندی + آبکاری، ورنی زنی و مونتاژ + کنترل کیفیت + بسته بندی